ŠPŮREK, J. Anténa pro UWB komunikaci uvnitř automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Raida, Zbyněk

V rámci bakalářské práce měly byt vytvořeny numerické modely širokopásmových antén pro práci v 6. skupině kmitočtů. Ze simulovaných antén měly být vybrány vhodné antény pro optimalizaci a realizaci. Antény měly být následně využity pro vytvoření bezdrátového spoje uvnitř automobilu. Do numerického porovnání byly zařazeny monopóly kruhového tvaru, trojúhelníkového tvaru a obdélníkového tvaru. K realizaci byl vybrán monopól kruhového tvaru ve dvou verzích. První verze byla napájena koaxiální sondou, verze druhá pak koplanárním vlnovodem. Antény byly proměřeny jak ve volném prostoru, tak v automobilu. Dosažené výsledky byly vzájemně porovnány. Zadání práce tedy bylo splněno. Práci hodnotím jako výbornou.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Puskely, Jan

Předkládaná bakalářská práce pojednává o UWB anténách pro bezdrátovou komunikaci uvnitř auta. V úvodu práce věnuje autor pozornost širokopásmovým planárním monopólům různých tvarů a jejich napájení. V kapitolách 2 až 4, kde jsou analyzovány vlastnosti jednotlivých monopolů by bylo vhodné srovnat jejich vlastnosti ve společných grafech, aby byly vidět rozdíly. V kapitole 3 mi uniká význam parametru B, který ovlivňuje přenosové vlastnosti mezi dvěmi anténami ve volném prostoru. Grafy zobrazující kmitočtový průběh fáze by měly být rozdílové, aby byla lépe vidět fázové zkreslení přenosů a měly by být v lepším rozlišení. V kapitole 4, kde jsou analyzovány přenosové vlastnosti jednotlivých monopolů uvnitř auta by mělo být srovnání s volným prostorem. Postrádám údaj o vzdálenosti mezi anténami. V další fázi je pozornost věnována jedné verzi antény, kruhovému monopólu, a potlačení povrchových proudů na napáječi antény. Zaujalo mě zde využití stíněného kabelu pro jejich potlačení. Nicméně chybí zde bližší popis konstrukce přidaného stínění koaxiálního kabelu. V případě využití napájení skrz substrát si nejsem jistý, zda-li by opět nedošlo k deformaci směrového diagramu, kdyby délka koaxiálního vedení byla větší. Na základě předchozích analýz autor zrealizoval dvě verze UWB antény; monopól napájený koplanárním vlnovodem a monopól napájený skrz substrát. Ovšem změřené parametry se v některých ohledech vůbec neshodují s teorií. Poslední kapitola zabývající se měřením uvnitř auta je zpracována nedostatečně. Po formální stránce je práce napsána dobře. Nicméně mám výhrady k mnoha obrázkům, které byli řešeny jako "print-screen" a majíce v mnoha případech nedostatky v popiscích os grafů. Jinak považuji zadání práce za splněné. Rozsah práce je odpovídající a zpracování je na dobré úrovni. Doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 73191