NACEV, N. Bezpečné aplikace s mikrokontroléry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusáček, Stanislav

Cílem práce bylo zabývat se analýzou poruch vznikajících v mikrokontrolerech, vypracovat přehled metod hardwarové a softwarové detekce těchto poruch a provést aplikaci vybraných metod. Diplomová práce byla realizována ve spolupráci s vývojovým centrem Honeywell v Brně - viz posudek konzultanta Ing. Milana Kříže. Student dokázal samostatně nastudovat potřebné znalosti z dané problematiky a zadaný projekt úspěšně realizovat. Diplomant pracoval samostatně a iniciativně. Práce prokazuje vynikající schopnosti činnosti na samostatném úkolu a splňuje kvalitu a rozsah pro diplomovou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Beran, Jan

Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečných aplikací s mikrokontrolery. Diplomant rozebírá jednotlivé aspekty bezpečnosti softwarového a hardwarového návrhu vestavěných systémů a metody detekce chyb a poruch, které mohou vést na nebezpečné stavy systému. Prakticky se diplomant věnuje především testům paměti, aplikuje různé testovací postupy, analyzuje jejich výsledky a provádí komparativní analýzu význačných vlastností testů. Práce je dobře logicky členěna, jednotlivé části odpovídají náročnosti problematiky, analýza výsledků je provedena nadstandardně. Diplomant ve značné míře čerpal z kvalitních recenzovaných publikací, čemuž odpovídá vysoká odborná úroveň. Formální úroveň je velmi dobrá. Diplomant zadání v plném rozsahu splnil a prokázal vysoké inženýrské schopnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 12761