FARGAŠOVÁ, D. Studie nákupní strategie podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Po celou dobu posledního ročníku studia pracovala zodpovědně na shromažďování dat pro teoretické přístupy i analýzu současného stavu a její závěry. Postuihla všechny vazby nákupního managementu na ostatní manažérské funkce. Zhodnotila i vazby na dodavatele.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Definované cíle, které zpracovala v průběhu celého magisterského studia, splnila a to jak z hlediska strategického řízení zakázek.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Odpovídá shromážděných a použitým datům z firmy i okolí firmy. Správně pracovala s vybranou skupinou metod pro navržené řešení.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Své závěry řešení přivedla až do konkrétní realizace ve vybrané firmě se zaměřením na distribuční stupně
Praktická využitelnost výsledků B Po upřesnění podmínek pro realizaci je možné výsledky aplikovat ve vybraném podniku.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická i jazyková úroveň odpovídá požadavkům kladeným na inženýrskou práci.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Pracovala s 19ti informačními zdroji, Zpracování dokumentuje dobrou znalost práce s literárními podklady dle ISO 690.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

Autorka řeší a hledá ve své DP návrh nové strategie nákupu se zaměřením na zakázky. Protože se jedná o velkoobchodní firmu s desetiletou tradicí, je tato řešená problematika klíčová pro její další rozvoj. Správně volí kritéria výběru dodavatelů. Navrhuje 3 návrhy na zlepšení, kde matematicky vyčísluje i přínosy. Cíl práce byl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71383