PAVLÍČEK, M. Pístový parní motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

Bakalářská práce svým pojetím a rozsahem splňuje rámec zadání. Pojednává o aktuální tématice v souvislosti s použitím parního stroje pro malé oběhy s palivem na základě biomasy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novotný, Zdeněk

Práce je zaměřena na možné konstrukce parních motorů. V úvodu řešitel popisuje historický vývoj parních motorů. Nosnou částí je výpočet základních rozměrů parního motoru zvolené koncepce s výkonem cca 12KW. Dále práce obsahuje popis možných konstrukčních variant rozvodů pro jednoválcový parní motor. Práce je po grafické stránce zdařilá. Vzhledem k požadavkům zadání není v práci zmíněm možný způsob regulace parního motoru. Vzhledem k rozsahu zadaní i přes dílčí nedostatky hodnotím práci výslednou známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29162