PAVLIČÍK, L. Sací potrubí jednoválcového motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Svída, David

Úkolem diplomové práce pana Lukáše Pavličíka bylo vytvořit návrh sacího potrubí jednoválcového závodního motoru. Jedná se sice o známou část spalovacího motoru, ale v případě závodních motorů jsou všechny podrobné informace pečlivě tajeny. Diplomant musel roztřídit a prostudovat řadu informací, sestavit matematický modelu spalovacího motoru a teprve na jeho základě navrhnout možné řešení. Diplomant postupoval při zpracování poměrně náročného zadání systematicky a samostatně. Využíval konzultací a postupně si osvojil dovednosti v oblasti matematického modelování pístových spalovacích motorů. Cíle diplomové práce byly splněny v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janoušek, Michal

Autor práce se zabývá návrhem sacího potrubí jednoválcového motoru pro vůz kategorie formule student. Nejprve jsou v práci popsány obecné požadavky kladené na sací potrubí dle pravidel dané závodní kategorie. Následně je práce zaměřena na výpočtovou studii sacího potrubí pro jednoválcový motor KTM. Výpočtová studie je provedena pomocí 1D simulace, kdy je porovnáno několik objemů uklidňovací komory, autor zde uvažuje pouze vliv na vnější otáčkovou charakteristiku nikoli na odezvu při přechodových režimech, které jsou pro závodní vůz formule student klíčové. Následně je řešeno výpočtové porovnání čtyřech tvarů sacího potrubí stejného objemu. Práce je použitelná jako koncepční studie možných řešení sacího potrubí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70744