SEDLÁŘ, M. Dětské terénní vozidlo na elektrický pohon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaťák, Ondřej

Diplomová práce pana Sedláře je zaměřena na konstrukci dětského vozidla na elektrický pohon. Zahrnuje v podstatě kompletní koncepční návrh tohoto vozidla. Je řešen návrh pohonu, konstrukce rámu a zavěšení kol (včetně návrhu kinematiky zavěšení). Je třeba ocenit dobré zvládnutí různých softwarů používaných v inženýrské praxi – MSC Adams, Ansys, Creo. Pan Sedlář přistupoval k řešení své diplomové práce velice samostatně. V některých kapitolách chybí především po stránce grafického zpracování větší pečlivost. Kapitoly věnované kinematice zavěšení by zasloužily lepší a detailnější interpretaci výsledků. Obecně však lze s jistotou konstatovat, že pan Sedlář prokázal schopnost využít znalosti získané v průběhu studia k řešení samostatných úkolů, které na něj byly, jakožto řešitele diplomové práce byly kladeny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rozsíval, Jan

V diplomové práci studenta byl dle zadání sestaven koncepční návrh terénního vozidla na elektrický pohon. Všechny body zadání byly splněny. V úvodní části práce jsou rozebrány technické předpisy a současná řešení výrobců zabývajících se výrobou terénních čtyřkolek a dále je uveden přehled možných technických řešení jednotlivých komponent vozidla formou rešerše. V samotné části návrhu vozidla je vždy odůvodněno vybrané technické řešení a jeho výhody a omezení. Rám vozidla byl podstoupen pevnostní kontrole v programu ANSYS. Výsledky pevnostní kontroly jsou správně interpretovány, grafické zpracování výsledků by však sneslo větší pečlivost se zaměřením na problematická místa a zobrazením ve vhodném rozsahu veličin. Další část je věnována simulaci zavěšení přední nápravy a kontrole Ackermanovy geometrie řízení, kde jsou popsány ideální parametry a zobrazeny výsledky simulace. V závěru práce jsou pak správně rozebrány a komentovány dosažené výsledky simulací, popsána slabá místa návrhů a možnosti jejich řešení i s přihlédnutím k účelu a cílové skupině uživatelů vozidla. Tyto závěry by bylo vhodné rozebrat vždy u příslušné simulace, což by zlepšilo přehlednost práce. Práce studenta je komplexní, obsahuje jak konstrukční návrh vozidla, tak množství simulací pro zhodnocení navrženého konceptu, k čemuž musel student zvládnout problematiku obsluhy výše zmiňovaných programů, čímž naplnil všechny body zadání diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 68880