MIHÁLIK, B. Terénní čtyřkolový motocykl pro seniory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Brandejs, Jan

Zadání práce vyplynulo z konkrétního požadavku výrobní firmy. Projekt byl náročný, rozsáhlý a student se podílel nejen na vývoji vozidla, ale i na zajištění komponent a výrobě. Vyřešil použití pohonu, který je netradiční pro tento druh vozidel a v maximální míře využil součásti používané firmou pro zahradní stroje. Na základě konstrukční dokumentace byl vyroben funkční vzorek čtyřkolky, ověřena jeho funkce a zákazník byl s výsledkem spokojen. Bude následovat rozsáhlejší testování a nezbytné úpravy pro legislativní proces, výrobu prototypu a případnou sériovou výrobu. Připomínky k práci: - chybí údaje o hlučnosti vozidla a případné možnosti jejího snížení. Cíle práce byly bezezbytku splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mazůrek, Ivan

Náročný projekt je sice dotažen do realizace funkčního vzorku, ale podle rozsahu DP víceméně amatérskou intuitivní metodou. Zcela postrádám kinematický i dynamický návrh náprav. Pevnostní kontrola byla provedena u rámu, ale zcela chybí u pevnostně exponovaných dílů jako těhlice přední nápravy (obr.4-22) a nástavců zadní tuhé nápravy (obr.4-12). Jak rozumět formulaci, že dynamická bezpečnost rámu menší než 1 by vyhovovala pro jízdu seniorů, ale nevyhovuje pro jízdu juniorů (str.76,80). Naprosto chybí dimenzování brzdového systému. Nedostatečně je zdokumentováno provedení a dimenzování řemenového převodu od motoru k převodovce. Odkaz na obrázek 51 (str.56) je nesmyslný, v příloze také není. Výfuk motoru v žádném případě nemůže končit v obrysu vozidla - hrozí poškození zdraví. Při této úrovni projektu by vozidlo mohlo být (nemuselo) smrtící zbraní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Splnění požadavků a cílů zadání D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 70823