HLAVATÝ, M. Předzpracování obrazu 1D gelové elektroforézy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítek, Martin

Student nastudoval problematiku předzpracování obrazu 1D gelové elektroforézy a řádně ji v práci popsal. Popsal také různé druhy rušení a jejich vliv na zpracování výsledků. V rámci práce navrhl a otestoval vlastní, plně automatický systém pro předzpracování obrazu. Systém byl otestován na vzorku 10 různých obrazů zatížených různými typy zkreslení a dosažené výsledky byly diskutovány. Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Od úvodu po závěr má práce 43 stran, přičemž je většina věnována praktické části. Taktéž seznam literatury je na bakalářskou práci nadprůměrný a obsahuje 41 zdrojů. V praktické části musím vyzdvihnout zejména snahu o realizaci plně automatického algoritmu, kdy se student musel vyrovnat s celou řadou problémů. Student během řešení práce aktivně navrhoval vlastní metody řešení. Práci bych vytkl zejména selhávání algoritmu v případech, kdy bych ještě očekával jeho funkčnost. Na běžných obrazech elektroforézy algoritmus dosahuje téměř 100% úspěšnosti a je použitelný pro plně automatické zpracování velkého objemu dat. Práci celkově hodnotím stupněm výborně. Jádro práce student odprezentoval a publikoval na konferenci Student EEICT 2014 a získal 1. místo v kategorii Zpracování signálů, obrazu a dat.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Harabiš, Vratislav

Student se ve své práci zabýval metodami pro zpracování obrazů gelové elektroforézy. Cíle práce je navrhnout vhodné metody, které umožní automatickou analýzu těchto obrazů. V teoretické části práce je představen princip gelové elektroforézy a možnosti jejího využití. V další části práce student představuje metody pro úpravu a zpracování naskenovaných výsledků gelové elektroforézy. Jedná se tak o jakýsi teoretický rozbor jednotlivých metod, ale přímo s vazbou na praktický problém a student tak výborným způsobem uvádí postup návrhu a princip metodiky, kterou implementoval a prakticky využil. Pouze u některých obrázků (např. 3.6 nebo 3.7) bych uvítal podrobnější informace o nastavení filtrů apod. Výsledná implementace umožňuje automatické, poloautomatické a rovněž zcela ruční zpracování obrazů. K automatickému zpracování je využit mediánový filtr pro odstranění impulzního šumu a následně detekce jednotlivých segmentů a sloupců. Navržený algoritmus si do jisté míry poradí i se „smile“ efektem a s různou šířkou sloupců. Pro některé nezvyklé případy program umožňuje poloautomatickou nebo zcela manuální analýzu. Předložená práce má rozsah 45 a po formální stránce na dobré úrovni pouze s drobnými nedostatky (na str. 15, 17 jsou obrázky bez popisku, rovněž obrázky v kapitole 4. by zasloužily podrobnější popisek). Přes tyto výtky je zadání práce splněno a předložená práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 72814