TOMÁŠ, P. Návrh a realizace senzorického systému pro mobilní robot s využitím frameworku ROS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Věchet, Stanislav

Předložená práce je věnována návrhu a implementaci senzorického systému využívající ROS framework (Robot Operating System). Hlavním cílem bylo provést podrobnou analýzu a otestování možností robotického frameworku pro použití v mobilní robotice. V práci je provedena rozsáhlá rešeršní studie týkající se problematiky nasazení ROS v oblastech souvisejících s mobilní robotikou. Na základě této studie byla vybráno několik experimentálních úloh na kterých bylo demostrováno reálné nasazení frameworku ROS a jeho výhody spolu s vytvořením metodiky návrhu robotických aplikacích. V práci jsou rozpracovány jednotlivé kroky, ve kterých probíhala vlastní implementace a testování metod. Student pracoval samostatně, systematicky a cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mašek, Petr

Předložená diplomová práce si klade za cíl návrh a realizaci senzorického systému pro navigaci mobilních robotů založeném na frameworku ROS. V první části práce je obecně popsán framework ROS a hardware, který byl při práci použit. Následně je popsána základní práce s frameworkem a jeho zprovoznění na různých platformách. Následující část práce se zabývá vlastní implementací s použitým hardwarem zakončenou videem v příloze, kde je možné vidět vše, co bylo prakticky realizováno a otestováno. Po implementaci také následují poznatky autora získané při vytváření práce. Práci lze navíc použít jako příručku pro začínající uživatele s frameworkem ROS. V práci by bylo vhodné části kódu a příkazů očíslovat a odkazovat se na ně v textu. Uspořádání práce je přehledné a logické, vyskytuje se v ní minimální množství překlepů. Veškeré požadované cíle práce byly splněny, zadané téma lze považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72606