HERZÁNOVÁ, P. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Studentka pravidelně konzultovala problematiku závěrečné práce. Přistupovala zodpovědně k řešení a naplnění cílů bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tichý, Robert

"S potěšením konstatuji, že výsledky bakalářské práce slečny Herzánové směřují k některým skutečnostem, kterými se společnost zabývá. Spokojenost zákazníka a osobní přístup je v SONNENTOR jedním z hlavních identifikačních atributů společnosti a leitmotivem pro naplnění firemního motta ""Tady roste radost"" a ""Daruji ti úsměv"". Práce svědomitě naplňuje standardní metodiku. Získané informace o společnosti svědčí o důkladném sběru dat a přípravě. Použité informace v této práci jsou hojné, citlivě využité, nejsou vytržené z konceptu a z velké části odpovídají realitě. Celá práce působí celistvým a seriozním dojmem. Práce vychází ze svědomitě dodržované linky vyučovaných standardů metodiky. Její praktická část převyšuje běžný způsob zpracování a vyniká zejména schopností interpretovat výsledky. Některé vyvozené závěry působí překvapivě jednoznačně ale i v této, zpravidla nejnáročnější fázi, je patrná míra vyzrálosti úsudku studenta. V praktické části jsem s potěšením identifikoval některé společné rysy analýzy slečny Herzánové a stávajících firemních analýz."

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 73957