KOČICA, M. Inovace dopravníku třísek pro obráběcí stroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Brandejs, Jan

Práce byla zpracována pro praktickou potřebu firmy Slovácké strojírny. V práci chybí srovnání s původním dopravníkem - v čem se liší. V příloze je sice výkresová dokumentace, ale pro lepší názornost je vhodné ve zprávě doplnit text upřesňujícími obrázky. Cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kubík, Michal

Předložená bakalářská práce se zabývala inovací dopravníku třísek pro obráběcí stroj. Práce obsahuje všechny formální náležitosti a je přehledná. Práci hodnotím jako zdařilou, ale mám pár výtek: 1)Chybí porovnání stávající varianty dopravníku s nově navrženým. 2)V práci chybí schéma, které by popisovalo funkci zařízení či důležitých konstrukčních uzlů. 3)Jsou zde překlepy a také chybné indexy u sil na obrázcích 16, 18 a 19. 4)Drobné chyby ve výkresové dokumentaci. Velice kladně hodnotím, že práce probíhala ve spolupráci s firmou zabývající se danou problematikou. Bakalářská práce studenta splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71338