ŠÍR, M. Laboratorní napájecí zdroj 2x40V/10A se spínaným zdrojem a síťovým aktivním usměrňovačem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vorel, Pavel

Bakalářská práce se zabývá detailním návrhem, realizací a finálním oživením laboratorního napájecího zdroje. Jádrem zdroje je jednočinnný můstkový propustný měnič s transformátorem. Zdroj je na vstupu vybaven aktviním usměrňovačem (PFC). Pro usnadnění precizní regulace výstupního napětí a proudu v širokém rozsahu (i v oblasti malých hodnot) je na výstupu použit dodatečný lineární stabilizátor. Student pracoval na bakalářské práci od počátku velmi intenzivně a naprosto samostatně. Odvedená práce odpovídá spíše kvalitní diplomové práci a jen potvrzuje hluboké znallosti studenta a jeho zájem o problematiku. Jedná se o studenta s velkým zájmem o obor. Úroveň jeho schopností i praktických zkušeností s výkonovou elektronikou převyšuje silně dnešní standard absolventů bakalářského studia. Po formální stránce je práce sepsána s nejvyšší pečlivostí a svědomitostí, což také oceňuji. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a jako vedoucí uděluji nejvyšší hodnocení.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Patočka, Miroslav

Autor se v bakalářské práci zabývá návrhem a realizací jakostního výkonového regulovatelného laboratorního zdroje 2 x 40V, 10A. Student provedl obvodový návrh elektronických obvodů, konstrukční návrh desek plošných spojů, zařízení realizoval a experimentálně ověřil, čímž splnil jednotlivé body zadání. Práce má 73 stran a je členěna do 6 kapitol. Po formální stránce je práce zpracována velice pečlivě. Jedině lze vytknout, že složitější dolní indexy jsou oddělovány pomlčkou a nikoli čárkou (index je pak dlouhý a nepřehledný). Z textu práce je zřejmé, že student vykonal velké množství rozsáhlých činností v oblasti teoretické, vývojářské, konstrukční a v neposlední řadě i manuální. Při řešení problémů student prokázal nejen široké teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti. Práce je na vysoké úrovni a proto ji určitě doporučuji k obhajobě. Poznámky k práci: Členění kapitoly 2 je poněkud nelogické: návrh tlumivky by měl spadat do kapitoly 2.1 Návrh výkonových obvodů... Str. 49, Obr. 30: Integrovaný obvod UC3845 obsahuje tzv. current-mode PWM modulátor, který není vhodný pro měniče větších výkonů. Extrémně rychlé vyhodnocování výšky strmých proudových impulsů je totiž obecně vždy komplikované - jak ostatně vyplynulo i ze zkušeností samotného autora bakalářské práce. Bohužel se zdá, že druhá verze měniče na Obr.31 obsahuje modulátor stejného typu (plyne to z umístění snímače proudu). Doporučuji tuto koncepci v budoucnu zcela opustit a používat klasický šířkový modulátor, např. v součinnosti s běžnou kaskádní regulační strukturou (s podřízenou proudovou smyčkou, která reguluje SPOJITÝ proud ve výstupní tlumivce a s nadřízenou napěťovou smyčkou, která reguluje výstupní napětí).

Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 71124