NEJEDLÝ, P. Lineární jednotka s elektrickým pohonem pro robot s paralelní kinematickou strukturou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Knoflíček, Radek

Jedná o nadprůměrnou práci studenta konstruktéra.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Práce je zaměřena na návrh lineární jednotky elektrickým pohonem pro robot s paralelní kinematikou. V návaznosti na téma student provedl důkladnou rešerši jak koncepcí robotů, u nichž by tato jednotka našla své uplatnění, tak i rešerše v současnosti dostupných lineárních jednotek. Na základě získaných informací je pak navázán konstrukční návrh samotné lineární jednotky, který je vhodně doplněn o patřičné výpočty dimenzování pohonu atd. Práce v dostatečné míře splňuje požadavky zadání a je zpracována jak po stránce obsahové, tak i grafické a stylistické úpravy velice kvalitně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38279