VĚŽNÍKOVÁ, R. Statistické vlastnosti ultrazvukových obrazů v kontrastním režimu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Slávik, Vladimír

Studentka Romana Věžníková měla za cíl bakalářské práce využítí statistických modelů pro aproximaci koncentrace ultrazvukové kontrastní látky pomocí statistických modelů, se zaměřením na využití Riceovské - inverzně Gaussovské distribuce, která vykazuje některé zajímavé vlastnosti pro scény s kontrastními látkami. Zjednodušeně lze celý proces popsat jako stanovení vztahu mezi koncentrací a parametry modelu ze známé scény a využití tohoto vztahu pro další snímky. Za tímto účelem vznikl v průběhu práce program v prostředí Matlab, který posloužil pro analýzu dostupných dat. Práce byla v mezích možností rovnoměrně rozložena po celou dobu semestru, s velmi dobrou komunikací. Část zahrnující rešerši je podrobně zpracovaná a je zřejmé, že studentka se suverénně orientuje v dostupné literatuře a samotnou problematiku ovládla bez problémů. Z formálních hledisek práce nevykazuje žádné závažné nedostatky mimo zřetelně nízkou kvalitu grafů v kapitole 5.3. Hlavní slabinu tak představuje závěr práce, kde chybí rozsáhlejší diskuse nad konečnými výsledky. Vyjma tohoto je zadání výborně splněno, práci tedy doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Kolář, Radim

Studentka Romana Věžníková vypracovala bakalářskou práci zaměřenou na statistickou analýzu obálky ultrazvukových dat. Práce je přehledně rozdělena do pěti kapitol a je psána čtivě a srozumitelně. Jen na některých místech se objevují nevhodné překlady z anglického jazyka, což je ale dáno specifickou terminologií v tomto oboru. Celkově je však text práce dobře a pečlivě zpracovaný i včetně bibliografických informací. K práci mám několik připomínek. První se týká kapitoly 4, ve které autorka popisuje využití RiIG modelu. Princip metody je totiž uvedený ve formě popisu realizace v Matlabu, včetně popisu GUI. Je však vhodnější popsat metodu jako takovou (bez konkrétního programovacího jazka) a realizaci pak samostatně. Popis ovládání vytvořeného programu pak dát například do přílohy. Z popisu metody také není příliš jasné, jak probíhá hledání optimálních parametrů modelu - v jakém rozsahu a s jakým krokem a jak byl tento rozsah a krok zvolen. Kritérium pro optimalizaci modelu mohlo být také vyjádřeno matematickým zápisem. Další připomínka se týká vyhodnocení metody. To autorka provedla na třech sadách různých experimentů. Výsledky jsou dostatečně diskutovány. Zajímavý výstup z práce jsou pak průběhy na straně 54, které by si však zasloužily větší komentář. Například - zda jsou hodnoty odhadnuté koncentrace reálné vzhledem k rozředění kontrastní látky, či zda mohou být lokální maxima opravdu způsobena recirkulací krve (s uvážením anatomie a funkce cévního řečiště). Autorka nicméně prokázala, že je schopna nastudovat a kvalitně zpracovat poměrně náročné téma a vytvořit tak práci, která je na dostatečné úrovni pro udělení titulu bakalář. Práci hodnotím stupněm B/88bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
88

eVSKP id 72880