KŘÍŽEK, S. Projekt centralizace výroby mosazných klecí pro valivá ložiska [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Rumíšek, Pavel

Poměrně složité a obsáhlé téma diplomní práce (Projekt centralizace výroby mosazných klecí pro valivá ložiska) vytvářelo v průběhu zpracování některé dílčí problémy nejen v oblasti konkrétního technického a projektového řešení, ale drobné problémy se pro diplomanta vyskytly následně i v oblasti ekonomického hodnocení přínosů. Lze však jednoznačně konstatovat, že k zvládnutí všech uvedených problémů přispěl student především svým aktivním a poctivým přístupem a velmi kladně lze hodnotit, že v průběhu zpracování své diplomové práce byl velmi samostatný. Pro celkový výsledek bylo velkým přínosem, že student ve velkém rozsahu využil nejen konzultací s vedoucím práce, ale uskutečnil i řadu návštěv přímo ve výrobním podniku a některé dílčí problémy ekonomického charakteru konzultoval následně i s odbornými pracovníky PF-VUT. Vzhledem k tomu, že cíle a požadavky zadání byly ve všech bodech splněny, lze předpokládat, že výsledky budou v praxi plně využitelné. Celková grafická a stylistická úprava práce i její logické uspořádání je na odpovídající úrovni. Rovněž práci studenta s literaturou a dalšími použitými prameny je možno hodnotit jako velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Heinl, Zdeněk

Předložená diplomová práce (DP) na téma „Projekt centralizace výroby mosazných klecí pro valivá ložiska“ je zpracována zodpovědně a z pohledu metodiky technologického projektování správně. Literární studie zahrnuje všechny podstatné části, které s řešením práce souvisí a mimo drobných poznámek (str.11 - doporučuji aktualizovat některé pojmy ve smyslu platných vyhlášky o dokumentaci staveb) nemám žádné zásadní připomínky. Analýza technologie výroby, provedená v rámci hodnocení současného stavu je zpracována detailně s maximálním využitím dostupných podkladů. Vzhledem k tomu, že se jedná o přemístění výroby (strojů a zařízení) do jiného závodu považuji jako vhodné zpracování a zařazení jejich technických listů stávajících SaZ do DP. Pro komplexnost a objektivnost zde postrádám ještě i dodatečnou analýzu jejich technické úrovně a stavu, vzhledem k tomu, že budou zařazeny do racionalizačního projektu. Vlastní návrh racionalizace je rozpracován do 3 variant s konkrétním zhodnocením výhod a nevýhod jednotlivých řešení. Výběr optimální varianty je proveden kriteriální metodou. Poznamenávám, že v rámci všech variant není řešeno odpadové hospodářství, zejména manipulace se vzniklými odpady a jejich zařazení do materiálových toků. Při stanovení jednotlivých kritérií (str.53), bych doporučil zařadit i kriterium bezpečnosti a hygieny práce, což považuji v případě výrobní organizace jako důležitý aspekt a měl by být zařazen i při zpracování racionalizace. Vybraná optimální varianta je následně z pohledu technologického projektování dále rozpracována. Vzhledem k tomu, že převedená výroba může způsobit v rámci nové výrobní dislokace navýšení stávajících energetických kapacit, (což v případě kapacitní disproporce, může vyvolat značné navýšení investičních nákladů), upozorňuji na to, že tato oblast nebyla v DP vůbec analyzována, což považuji za zásadní nedostatek. Současně mám připomínku, že z důvodu komplexnosti by z technologického projektu měly vyplynout i požadavky na ostatní profese, potřebné pro zpracování realizační dokumentace (staveb.úpravy, bilance potřebných energií a medií, VZT apod.). Tato část v DP není zohledněna. Kapitola 5.1 Hodnocení investice je zpracována formou hodnocení kapitálových výdajů a výnosů z investice. Tato metodika nepostihuje zcela celou nákladovou oblast, neboť součástí celkových realizačních nákladů jsou i další náklady, např.: - na projektové dokumentace - na stavební úpravy, vybudování nových energetických zdrojů, úpravy stávajících energ.rozvodů, VZT, vytápění apod. To může zcela mít značný vliv na posouzení návratnosti celkové investice. Grafické zpracování DP je provedeno na dobré úrovní. Připomínky mám i k použití některých netechnických výrazů v textové části, např.: materiál putuje - str.49, bubnovačky (jedná se o omílací bubny) - str.64.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29174