ŠOLC, J. Studie operativního řízení výroby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Diplomant zpracoval praktický problém pro realizaci štíhlé výroby ve výrobním procesu. Teoretickou část práce musel nastudovat vlastním úsilím, protože problém řeší využití kompresorů pro hladký průběh výrobního procesu z hlediska doby použití a nákladů na produkt.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kudlík, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 38276