MRŇA, T. Volba materiálu a tepelné zpracování čepelí nožů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Karel

Student přistoupil k řešení zadaného tématu zodpovědně a předkládaná práce odpovídá svým rozsahem požadavkům na tento typ prací kladeným. Autor se sice nevyvaroval drobných formálních nedostatků a nepřesných formulací, avšak celkové zpracování je na dobré úrovni. Informace pro zpracování bakalářské práce čerpal jak z literatury, tak z elektronických médií. Jeho přístup lze označit za velmi aktivní. Práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Molliková, Eva

Student si téma své práce zvolil sám podle svých zájmů. Téma zpracoval s dobrým výsledkem. Vytkla bych některé nedostatky v jazykovém zpracování a v interpunkci (chybějící a přebývající čárky ve větách). Místy se vyskytují nejasné formulace problémů či jejich velmi stručné vysvětlení. K práci mám několik dotazů a po jejich zodpovězení doporučuji práci k obhajobě s celkovým hodnocením dobře / C. Otázky: 1) str. 15 - je uveden text "na metalografickém snímku patrný martenzit i přechodový martenzit s perlitem" a zmiňovaný obrázek struktury v práci není uveden - prosím o jeho uvedení a diskusi zachycené struktury 2) str. 28 - je uveden pojem "sekundární kalení" - prosím o vysvětlení 3) str. 33 - je uveden text "brusný materiál střední zrnitosti 30 až 60 (velikost zrna 0,63 až 0,25)" - prosím o vysvětlení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 72905