VOKÁLEK, V. Návrh změn IT infrastruktury ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Výborná práce s výsledky na úrovni prováděcího projektu. Autor prokázal velmi dobré teoretické znalosti v dané problematice, které spolu s výbornou znalostí společnosti umožnily vytvořit tuto kvalitní práci. Doplňující otázky: 1. Které cloudové by společnost z pohledu pracnosti a zisku nejraději poskytovala? 2. Neuvažuje společnost z hlediska zvýšení bezpečnosti o využití cloudových služeb pro zálohování klientských dat od jiných firem?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Petlachová, Jana

Práce je psána přehledně a logicky uspořádána. Připomínky mám k formální stránce, protože se zde vyskytují překlepy a jazykové nedostatky. Autor prokázal nejen technickou zdatnost, ale i analytické myšlení. Celkově práce splňuje podmínky stanovené zadáním.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70760