BÁRDY, S. Návrh aparatury pro VF plasmové leptání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mach, Jindřich

Student se v rámci bakalářské práce aktivně podílel na realizaci návrhu komory s VF plazmatickým výbojem. V rámci bakalářské práce byla provedena rešeršní studie čištění grafenových vrstev užitím plazmatu. Byla realizována výbojová plazmatická komora spolu s vyrovnávací jednotkou pro stabilizaci plazmového výboje. VF plazma bylo testováno pro různé výkony a plyny. Dále byla měřena rychlost leptání a vliv výkonu na drsnost krycí PMMA vrstvy. Práce studenta byla intenzivní, samostatná a přesahovala rámec zadání. Proto lze konstatovat, že student splnil všechny úkoly zadání, projevoval nadměrný zájem o danou problematiku a při práci si počínal snaživě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bábor, Petr

Tato práce pojednává o vývoji a konstrukci aparatury pro tvorbu studeného plazmatu. První část stručně popisuje plazma a různé způsoby tvorby plazmatu s důrazem na problematiku vysokofrekvenčních výkonových obvodů, která byla i prakticky využita při návrhu vyrovnávací jednotky. V další části jsou popsány základní vlastnosti grafenu a možnosti jeho čištění. V této části je uvedena zadaná rešeršní studie čištění grafenu pomocí plazmatického výboje. Třetí část detailně popisuje aparaturu pro indukčně vázané plazma a jsou zde uvedeny i studentem změřené emisní spektra pro různé plyny. V poslední části jsou výsledky měření parametrů leptání PMMA. V závěru je mimo jiné uvedeno, že student provedl konstrukci vyrovnávací jednotky, součástí práce však nejsou konstrukční výkresy. Text práce je srozumitelný a vyvážený z hlediska teoretické, konstrukční a experimentální části. Tato práce prokázala studentovu schopnost řešit danou problematiku a srozumitelně prezentovat dosažené výsledky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70883