ŘIHÁK, R. Návrh efuzní cely pro depozici ultratenkých vrstev Al [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mach, Jindřich

Student se v rámci bakalářské práce aktivně podílel na realizaci návrhu dvou typů efuzních cel vhodných pro depozici ultratenkých hliníkových vrstev v podmínkách UHV. V rámci bakalářské práce byla provedena rešeršní studie aplikace Al a AlN ultratenkých vrstev. Byl vyhotoven 3D model dvou typů zdrojů atomárních svazku hliníku lišící se ohřevem depozitu a současně byla vyhotovena kompletní výkresová dokumentace. Dle vyhotoveného návrhu byla provedena realizace zdrojů. Práce studenta byla intenzivní, samostatná a přesahovala rámec zadání. Výsledky práce byly prezentovány ve formě posteru na konferenci International Summer School on Physics at Nanoscale 9th (2014). Proto lze konstatovat, že student splnil všechny úkoly zadání, projevoval nadměrný zájem o danou problematiku a při práci si počínal snaživě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Voborný, Stanislav

Hlavním cílem bakalářské práce Radka Řiháka byl návrh a realizace efúzní cely pro napařování hliníku pro přípravu tenkých vrstev v ultravakuovém prostředí. Efúzní cela měla být dle zadání následně testována a měly být zjištěny její základní vlastnosti. Součástí práce má být také rešeršní studie týkající se depozice ultratenkých vrstev Al a AlN. První kapitola práce zmiňuje některé metody napařování tenkých vrstev se zaměřením na epitaxní růst a se stručným popisem efúzní cely. Ve druhé kapitole jsou uvedeny základní vztahy týkající se teorie atomárních svazků a podmínek efúzního toku. Třetí kapitola je velmi stručným popisem materiálů hliníku a nitridu hliníku, jeho fyzikálních vlastností a některých technických aplikací. Poslední, rovněž stručná čtvrtá kapitola se již zabývá návrhem a realizací efúzní cely. Rozsahem je práce velmi stručná, poměrně přehledná a je doplněná ilustrativními obrázky. Přesto je zatížena vyšším množstvím chyb, především překlepy, špatným skloňováním ve větách nebo chybějícími slovy. Malý rozsah textu se negativně projevuje na kapitole třetí, která měla být rešeršní studií depozice ultratenkých vrstev Al a AlN. V rozsahu něco málo přes dvě stránky textu, ve kterém jsou navíc tři tabulky, nejsou uvedeny informace např. o krystalografické struktuře těchto materiálů, mřížkových parametrech a jejich vazbě na často používané substráty. V tabulce 3.3 jsou uvedeny veličiny (Eto, Eth a další), které jsou v textu jen pojmenovány, ale nejsou vůbec vysvětleny. Podobně v kapitole čtvrté, která se zabývá konstrukčním řešením navržené efúzní cely a je dle mého názoru nejdůležitější, je popis konstrukce efúzních cel jen velmi stručný a nedostatečný. Některé konstrukční detaily nejsou vysvětleny vůbec a není to zřejmé ani z obrázků, jako např. způsob upevnění PBN kalíšku v těle cely. K bakalářské práci jsou přiloženy technické výkresy efúzních cel. Je znát, že student dobře ovládá návrhový software firmy Autodesk. Čtvrtý cíl bakalářské práce, tj. měření a testování základních vlastností atomárních svazků z efúzních cel nebyl vůbec dosažen z důvodu neočekávaně dlouhé dodací lhůty výrobců některých komponent. Přes výše uvedené nedostatky práci hodnotím jako zdařilou a aplikačně velmi užitečnou. Doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ji stupněm B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70888