TUŠLA, J. Měření tvrdosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Rozsah a provedení práce odpovídá stanovenému zadání. Celkové uspokojivé hodnocení zohledňuje originalitu, rozsah řešení a především přístup studenta k jejímu vypracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Šlais, Miroslav

Předložená práce je na dobré úrovni. Autor popisuje základní metody měření tvrdosti vč. provedení konkrétního měření. Práce obsahuje i formální chyby - např. v tab. 1 a 2 nemají čísla ve sloupcích stejný počet desetinných míst. Dále postrádám souvislost konkrétního měření tvrdosti s praxí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 68943