ČERNOTA, J. Koncentrátory napětí v leteckých konstrukcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Augustin, Petr

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat přehled typických konstrukčních prvků skládané konstrukce draku letounu vyrobené z kovových materiálů působících jako významné koncentrátory napětí a doplnit tento přehled o aparát umožňující koncentraci napětí kvantifikovat a stanovit její vliv na únavovou životnost. Autor se v první části své práce zaměřil na teoretické aspekty. Uvedl základní definiční vztahy pro tvarové a vrubové součinitele a navázal přehledem vybraných empirických rovnic v důsledku umožňujících odvození tzv. syntetických únavových křivek. Druhá část bakalářské práce je pak již věnována konkrétním konstrukčním prvkům draku. Autor se zabývá především problematikou nýtových a šroubových spojů, a to z hlediska distribuce zatížení na jednotlivé spojovací elementy, koncentrace napětí na otvorech a také z hlediska sekundárního ohybu typického pro přeplátované nesymetrické spoje. Dále je uvedena problematika odlehčovacích otvorů, zejména pak ve stojinách nosníku. Na bakalářské práci se negativně projevila ta skutečnost, že autor nepracoval na její přípravě průběžně a neponechal si dostatečnou časovou rezervu na dokončení. V důsledku toho je především druhá část bakalářské práce příliš stručná, kdy zejména rozsah uvedených konstrukčních prvků měl být širší. Z textu bakalářské práce je také zřejmé, že nebylo, či spíše nemohlo být věnováno dostatek času jeho finální korektuře. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pejchar, Jan

Autor zpracoval práci zaměřenou na koncentrátory napětí v leteckých konstrukcích. V úvodu je zpracován teoretický přehled a empirické odvození koeficientů ovlivňujících únavovou životnost součástí s vrubem. Dále se práce zabývá konkrétními částmi konstrukce jako šroubové a nýtované spoje, odlehčovací a technologické otvory v konstrukci především ve stojině nosníku. Práce je logicky členěná, nicméně je patrný nedostatek času na její vypracování respektive dokončení, kdy závěr práce je velmi zestručněný. Například poloprázdné stránky (str. 7; 13; 25) a snížená kvalita grafické podoby (např. obr.3.20; 3.21). V textu se také vyskytují překlepy a špatné odkazování na obrázky či rovnice. Práce má svoje nedostatky, nicméně autor zpracoval zajímavé téma a projevil schopnost orientovat se v nové problematice. Práci proto doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 70983