ILICHMAN, O. Přesnost a dynamika lineárních piezo motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Houška, Pavel

Student k řešení práce přistupoval aktivně, samostatně a zodpovědně. Přes vzniklé problémy se zapůjčením motoru zvládl práci zpracovat v zadaném termínu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vaške, František

Práce v úvodu přehledně shrnuje základní materiály používané pro piezomotory, běžné typy piezomotorů a způsoby jejich řízení. V následující části je jako praktický příklad vhodného využití piezomotorů použit dvouosý polohovací stolek hmotnostního spektrometru, který je rozpracovaný do konkrétního návrhu. Experimentální část práce byla vhodně realizována s ohledem na následné předpokládané využití motorů a přehledně shrnuje dosažené výsledky. Měření ve vakuu a elektrickém poli nebyla provedena z objektivních příčin a použitá metodika by byla vhodná i pro tyto případy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72331