MERENUS, O. Multifunkční obráběcí centrum pro rotační i nerotační obrobky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Práce řeší aktuální téma, které v dnešní době skloňují všichni výrobci obráběcích strojů včetně jejich zákazníků. Bylo splněno zadání. Výsledky lze interpretovat v praxi. Za velmi cennou zkušenost lze označit spolupráci tří studentů na tomto tématu, kdy se učili týmové spolupráci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

ing.Petr Polišenský, TOSHULIN,a.s.

Úvodní společná část autorů Tomáše Grätze, Michala Kunorzy a Ondřeje Merense ukazuje na znalost současného stavu stavby obráběcích strojů. Hodnocení a výběr kinematiky stroje za použití vhodné metody PATTERN je provedeno zodpovědně a shoda vybrané varianty kinematiky s produkcí významných výrobců obráběcích strojů tento výběr podtrhuje. Provedení výběru metodou PATTERN do jisté míry omezuje prostor pro různé ideové návrhy v zadání požadované. Je uvažována a dále rozpracována jedna varianta. Zajímavé náměty by mohly poskytnout úvahy, které se neopírají o žádné stávající uspořádání stroje. Výsledný návrh stroje považuji za životaschopný a konkurenceschopný. Na zadání diplomové práce, která má společnou a individuální část, oceňuji potřebu týmové spolupráce a komunikace, které se diplomanti zhostili se ctí. Takový způsob práce je blízký konstrukční praxi. Autor se zabývá posuvem smykadla, suportu a příčníku a jejich konstrukcí. Zabývá se a provádí výpočty vždy jen jedné varianty. Konstrukce smykadla odpovídá používaným smykadlům např. zmiňovaný TRIMILL. Čtvercový průřez je vhodný z hlediska působení řezných sil z různých směrů při frézování, v případě soustružení je tok řezných sil jednoznačnější a smykadlo mu může být přizpůsobeno. Zajištění pohybu suportu dvojicí pastorků a ozubeného hřebenu je vhodné a odpovídá požadavku na použití suportu pro různé velikosti strojů. Pohon příčníku čtyřmi motory s převodovkami se nejeví příliš ekonomicky výhodný. Mám za to, že je ve výpočtu uvažováno s jedním párem master-slave, nikoli se dvěma páry. Použití jednotlivých podstavců odpovídá požadavku na stavebnicovost stroje, naopak jejich tvar s šikmou stěnou bude znamenat v případě požadavku na obrábění vyššího obrobku výrobu nového modelového zařízení, nebo zvyšování podstavců pomocí nástavců. Detailní výkres je dosti schematický, pro výrobu neobsahuje dostatek informací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72580