FIALOVÁ, P. Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Superatová, Alena

Studentka přistupovala k diplomové práci iniciativně, v průběhu svou práci pravidelně konzultovala. při těchto konzultacích předvedla znalosti a výbornou orientaci v dané problematice. Přivítala bych širší okruh literatury, z které čerpala. Problematiku považuji za poměrně složitou, mnohdy i diskutabilní, proto i přes dílčí známky, celkově hodnotím práci jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C Nejsou vždy správně označeny citace a odkazy.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lorencová, Marie

Diplomová práce je vypracována svědomitě, přehledně, na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Studentka se ve své práci v souladu se zadáním zabývá posouzením vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči. Diplomová práce je úplná.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A K řešení cíle diplomové práce zvolila studentka adekvátní přístup. Teoretická i praktická část je vypracována v rozsahu a na úrovni odpovídající zvolené problematice.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C V práci shledávám nedostatky u přímých citací - po jejich ukončení nenásleduje vždy odkaz na pramen, ze kterého se čerpá. U některých předpisů není uvedeno, že se cituje z jejich platného znění (např. na str. 12 u zákona č. 183/2006 Sb.). Studentka se na str. 18 u citací odkazuje na nesprávné publikace.
Obtížnost a správnost řešení C Studentka v souladu se zadáním vybrala dva pozemky ve městě Třebíči. Jeden z pozemků je zatížen věcným břemenem, v práci však postrádám popis tohoto břemene. Studentka věcné břemeno zohlednila při přímém porovnání v koeficientu úpravy K4, při určení zjištěných cen, však věcné břemeno oceněno není. Při přímém porovnání nepovažuji volbu koeficientů úpravy vždy za zcela správnou či vhodnou, např. vliv zasíťování pozemku u zemědělského pozemku nebo vliv druhu pozemku u stavebního pozemku. Dále není vždy zřejmá logika při volbě hodnot jednotlivých koeficientů.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Přínos práce spatřuji spíše v praktické části. Odborné i laické veřejnosti je přiblížen vliv územního plánování na zjištěnou a obvyklou cenu pozemků v Třebíči.
Odborná jazyková úroveň B V diplomové práci se občas vyskytují drobné jazykové nedostatky.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70388