HRŇA, L. Fotovoltaický systém pro ostrovní provoz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejčík, Jiří

Student pracoval na zadaném tématu samostatně a vytvořené části práce předkládal pravidelně ke konzultacím. I když byly hlavní kapitoly práce hotovy v dostatečném předstihu, k jejich dopracování do podoby požadované vedoucím docházelo jen pozvolna, přičemž některé připomínky nebyly zapracovány vůbec.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Fišer, Jan

Pan Lukáš Hrňa zpracoval bakalářskou práci na téma Fotovoltaický systém pro ostrovní provoz. V práci je popsáno aktuální téma návrhu malých fotovoltaických systémů pro lokální zásobování objektů elektrickou energií. V první části práce je obecně pojednáno o solární energii, fotovoltaických panelech, komponentech a druzích fotovoltaických systémů. V druhé části je popsán návrh konkrétního systému pro zásobování rekreační chaty s využitím energie především pro osvětlení a přes střídač i pro napájení drobných spotřebičů na 230 V. K vypracování práce mám následující připomínky: - Práce má obsahovat rešerši možných řešení ostrovních fotovoltaických systémů, avšak tato část práce je příliš stručná a například problematice akumulátorů je věnován pouze jeden krátký odstavec. - Pro dimenzování fotovoltaických panelů byl využit softwarový nástroj PVGIS (dostupný na adrese http://re.jrc.ec.europa.eu), který jako nejvýhodnější orientaci panelů určil sklon 34 ° od vodorovné roviny. V práci je přesto uváděna hodnota sklonu 49 °, která není nevhodnější ani vzhledem k omezením daným blízkostí lesa. - Ve výpočtu množství solární energie dopadající na panely (na stranách 24 až 26) je uvažováno, že ve všech měsících bude na panely dopadat přímé sluneční záření již od 12:00, což ovšem vzhledem k okolním podmínkám a měnící se výšce slunce nad obzorem nemusí být pravda. - U výpočtu účinnosti fotovoltaického panelu na straně 27 postrádám detailnější popis, který by vysvětlil účel tohoto výpočtu. - Text práce má stylistické, gramatické a pravopisné nedostatky (viz např. druhý a třetí odstavec závěru práce či první odstavec kapitoly 2.3 ). Navíc je třeba zdůraznit, že text VŠKP by měl být psán poněkud více věcným a formálním stylem (viz např. úvod práce, kapitola 2.1 atd.). - Obrázek na straně 23 znázorňující umístění panelů a dráhu slunce v průběhu dne má nedostatečnou kvalitu zpracování a jeho vypovídací hodnota je diskutabilní. - Styl číslování kapitol a obrázků je proveden nestandardně. - Některé obrázky a tabulky nemají popis nebo postrádají očíslování (např. obrázky na straně 21 a 23, tabulka na straně 22, graf na straně 28). - Tabulka na straně 25 zbytečně kombinuje český a anglický jazyk. - Obrázky 14 a 15 jsou přebrány i s chybami v popisu. Práce pana Lukáše Hrni má v mnoha směrech zřejmé rezervy. Je na škodu věci, že pro návrh ostrovního fotovoltaického systému nebyl vybrán objekt, ke kterému by měl student větší množství detailnějších informací a mohl by tak návrh lépe vypracovat a zdokumentovat. Nicméně student prokázal schopnost navrhnout fotovoltaický systém pro ostrovní provoz a obsahem práce splnil hlavní cíle zadání. Proto navrhuji hodnocení uspokojivě/D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 29187