HROMADOVÁ, S. Zpracování výstupů z analýzy obrazů 2D elektroforetických gelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Nedvěd, Jiří

Studentka Soňa Hromadová pracovala na své bakalářské práci samostatně. Konzultace byly iniciovány spíše vedoucím práce a vzniklé problémy při tvorbě programu byly řešeny až na poslední chvíli před odevzdáním práce. Studentka si sama vyhledala dostatečný počet zdrojů a sepsala přehlednou rešerši s využitím těchto zdrojů. Správně kladla důraz na barvení 2D elektroforetických gelů, které přímo a výraznou měrou ovlivňuje výsledky zpracovávané dále v této bakalářské práci. Výsledkem práce je spustitelný program, který zpracovává data vznikající z naskenování 2D elektroforetického gelu, ze kterých pak za pomoci specializovaného programu jsou skvrnám přidělena identifikační čísla a dodány hodnoty integrálních denzit. Program statisticky hodnotí vybraný pokus reprezentovaný excelovskou tabulkou a dovoluje obsluze jeho jednoduché ovládání. Výstupem je opět excelovská tabulka s požadovanými hodnotami. Vzhledem k časové tísni před odevzdáním není program na takové úrovni, jak by podle zadání měl být. I přesto považuji práci za úspěšnou.

Navrhovaná známka
C
Body
71

Posudek oponenta

Provazník, Ivo

Studentka Soňa Hromadová se zabývala návrhem a realizací softwarové aplikace pro analýzu dat z 2D gelové elektroforézy. Potenciálně jde o velmi potřebnou problematiku. Text práce je v rozsahu 39 stran bez příloh a obsahuje seznam 31 relevantních odborných pramenů. Z formálního hlediska práce vykazuje určité nedostatky. Některé kapitoly jsou nazvány nevhodně ("Za jakých okolností se používá" a "Genom, proteom, elektroforéza"). Práce je celkově psána dosti úsporně, některé kapitoly by si jistě zasloužily podrobnější popis. V textu nelze nalézt kapitolu popisující bod 4) zadání – návrh metodiky zpracování a statistické analýzy. Částečně lze obsah bodu nalézt v kapitole 3. Praktická část, ovšem formou popisu vytvořeného programu. Zde se objevují i základní vzorce pro statistickou analýzu. Vzorce nejsou číslované. Po odborné stránce je práce správně koncipovaná. Studentka postupovala správně, navrhla způsob analýzy a realizovala jej. Vytvořený program je minimalistický. Splňuje sice zadání, nicméně uživatelské rozhraní i ovládání je velmi strohé. Vstupem programu jsou data, jejichž popis ale v textu chybí. Není tak zřejmé, co data představují, jak vznikla a jak lze získat a v jakém formátu mají být případná jiná uživatelská data. Výsledek projektu je hodnotný, pro praktické použití by však bylo nutné dopracování a podrobný popis implementovaného algoritmu pro analýzu dat.

Navrhovaná známka
D
Body
68

eVSKP id 72819