RAŠOVSKÁ, H. Vliv podvozku na energetické a výkonnostní parametry traktorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bauer, František

Studentka pravidelně využívala konzultace při zpracovnání diplomového úkolu. Jmenovaná se o řešenou problematiku intenzívně zajímala, naměřené výstupní parametry traktorových souprav dokázala analyzovat a formulovat logické závěry. Připomínky, které jsem měl jako vedoucí diplomové práce, byly respektovány. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slimařík, Dušan

Diplomová práce se zabývá vlivem podvozku na energetické a výkonnostní parametry traktoru. V úvodní části práce autorka přináší ucelený přehled od soudobých traktorových motorů přes převodová ústrojí až po podvozky traktorů. Následně je rozebrána mechanika přenosu sil spolu s tahovými vlastnostmi traktoru. V dalším bodu se práce věnuje praktickému měření jmenovité otáčkové charakteristiky a polnímu měření za účelem porovnání tahových vlastností traktorů o stejném výkonu s kolovým a pásovým podvozkem. Nasazení traktorů v agregaci s kombinovaným kypřičem pro porovnání výkonnostních parametrů je z hlediska praktického významu velice přínosné. Dále se práce věnuje vyhodnocování naměřených hodnot a porovnávání energetických a výkonnostních parametrů kolového a pásového traktoru. Práce je doplněna o vyhodnocení měření tahových vlastností traktorů na betonové dráze, které je převzato z výsledků testování traktorů na univerzitě v Nebrasce. Vyhodnocení a porovnání je provedeno přehlednou formou. Ze závěru je patrná znalost problematiky a svědomitý přístup diplomantky ke zvolenému tématu. Cíle práce dané zadáním jsou splněny v celém rozsahu. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72661