VÝVODA, R. Možnosti úvěrování právnických osob obchodními bankami a družstevními záložnami v soudobých podmínkách ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Otázka k obhajobě: 1/ Jaká kritéria výběru vhodného úvěru byste zvolil v případě upřednostnění variabilního úročení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Připomínky vznáším k jazykové čistotě.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Navrátil, Jiří

Poměrně ucelený, dobře zpracovaný přehled, mapující podmínky na současném českém bankovním trhu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 62884