HORKÝ, M. Měření aerodynamických charakteristik vozidla na základě jízdních testů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Porteš, Petr

Tématem diplomové práce studenta Bc. Martina Horkého bylo měření aerodynamických charakteristik vozidla na základě jízdních testů. Konkrétně cílem bylo vypracovat a ověřit metodu zpracování měřených dat. Diplomant měl k dispozici data z aerodynamických testů experimentálního vozidla. Původním záměrem bylo provést nová měření a jejich vyhodnocení, ale vzhledem k tomu, že v průběhu práce na tomto tématu došlo k havárii experimentálního vozidla, bylo nutné od tohoto záměru upustit. Tato skutečnost byla konzultována a odsouhlasena vedoucím práce. Diplomant provedl rozbor měřených dat, navrhl způsob jejich zpracování a zhodnotil dosažené výsledky z hlediska přesnosti a opakovatelnosti měření. Závěry využil k formulaci doporučení, jak měření zdokonalit. Diplomat ke své práci přistupoval zodpovědně, reagoval na připomínky školitele a cíle diplomové práce splnil. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zháňal, Lubor

Diplomová práce pojednávající o měření aerodynamických charakteristik vozidla je zpracována na solidní úrovni. V první části je důkladná a přehledně zpracovaná rešerše, v druhé se pak autor zaobírá metodikou zpracování výsledků jízdních zkoušek. Oproti zadání chybí vlastní praktická měření, jinak jsou ale cíle práce splněny a navržené postupy a analýzy se jeví jako přínosné. Práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71904