LYČKA, A. Moderní trendy ve vytápění rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Lisý, Martin

Předložená bakalářská práce na téma „Moderní trendy ve vytápění rodinného domu“ je zpracována na velmi dobré úrovni a splnila body zadání. Práce svým rozsahem překračuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce. Má odpovídající grafickou a stylistickou úroveň. Práce je strukturována přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně a logicky navazují. První část práce tvoří velmi dobře zpracovaná rešerše možností vytápění rodinných domů, na kterou navazuje výpočtová část. Pro modelový dům student stanovil potřeby dodávek tepla, navrhnul několik variant možných způsobů vytápění a provedl technicko-ekonomické porovnání těchto variant. Také výpočtová část je nad rámec požadavků na tento typ závěrečné práce Při zpracování bakalářské práce student postupoval iniciativně, prokázal schopnost samostatného řešení zadaného úkolu a dokázal dobře zhodnotit získané výsledky. Drobné nedostatky jsou dány především nezkušeností studenta, který má veškeré předpoklady pro úspěšné uplatnění v energetické praxi nebo další studium v navazujícím magisterském programu. Předložená práce splnila jak zadání v celém rozsahu, tak veškeré požadavky na tento typ závěrečné práce, práci hodnotím známkou A/ výborně a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Špiláček, Michal

Práce je rozdělena do dvou částí: rešeršní a praktické. Rešeršní práce vyjmenovává moderní technologie pro vytápění rodinného domu. Tato část je rozdělena na kapitoly podle technologií. Kapitola 3 Vytápění tuhými palivy je rozdělena podle druhu paliva, což v tomto případě není tak přehledné jako rozdělení podle technologií. Další kapitoly už jsou rozděleny přehledně. U tepelných čerpadel chybí režimy, ve kterých čerpadla pracují. Praktická část je zpracována přehledně, ale jsou zde počítány pouze tři technologie pro modernizaci současného systému. Především zde chybí výpočet pro tepelná čerpadla, i když jsou uvedena v rešerši a není zde napsán důvod, proč byla vynechána. Práce má dobrou grafickou úpravu. Některé obrázky mají nízké rozlišení, ale jsou pořád čitelné. Práce s citacemi je horší, zdroje jsou uvedeny až na konci odstavců. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71779