KOUDELOVÁ, L. Vývoj zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečných prací. Studentka prokázala schopnost zpracovat zadané téma. Celková kvalita bakalářské práce je však výrazně snížena řadou nepřesností, nevhodných formulací, gramatických chyb a překlepů (např. str. 17, 23, 24, 31, atd.). Místy je práce značně neprovázaná a uvedené poznatky nejsou vhodně uspořádány (zejména úvodní část bakalářské práce). Z mého pohledu lze naopak za zdařilou považovat příkladovou část (a to i navzdory drobným chybám). Komentáře k této části však mohly být rozsáhlejší a studentka z nich mohla ve větší míře při prezentování návrhů a doporučení vycházet. Otázky k obhajobě: 1. Na straně č. 43 uvádíte: "V případě, že je odměna sepsána na vyšší částku pojšitění se musí platit i v případě, že výše daného limitu nedosáhne.". Uvedené tvrzení blíže vysvětlete. 2. Ve schématu uvedeném v příloze č. 1 uvádíte: "Do zákona z příjmů byla po novelizaci zařazena daň darovací". Dané tvrzení uveďte na pravou míru. 3. V tomtéž schématu ve vztahu k zákonu o DPH a zákonu o spotřebních daní a tzv. "ekologické" dani uvádíte, že tyto právní předpisy: "zůstaly beze změny z hlediska rozdělení". Co máte daným tvrzením na mysli?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Mlčoch, Marcel

Autor si na začátku BP vytyčil dva cíle: Srovnání právní úpravy zdaňování příjmů ze závislé činnosti a prezentovat dopady legislativních změn na relativní daňovou zátěž poplatníků a 2.Stanovit vývoj efektivní sazby daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro modelové poplatníky stanovené v této práci. Oba cíle se autorovi podařilo splnit. Zvolené téma bakalářské práce je nesporně aktuální, ale její obsah je spíše orientován na zaměstnance, kteří nemají tolik možností daňové optimalizace jako OSVČ. V seznamu zdrojů by bylo vhodnější oddělit odbornou část od odborných článků publikovaných v časopisech nebo odborných internetových stránkách a to zejména z důvodu archivace těchto odkazů, které by nemusely být dostupné. Rozsah použitých informačních zdrojů odpovídá nárokům kladeným na BP. Logická stavba práce a její struktura je na dobré úrovni. Práce svou úrovní splňuje požadavky BP. Práci doporučuji k obhajobě !

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71803