GRÁC, D. Měření momentů setrvačnosti vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Porteš, Petr

Tématem diplomové práce studenta Bc. Davida Gráce bylo měření momentů setrvačnosti vozidla kolem jeho centrálních os. Student na základě rešerše provedl analýzu metod měření, realizoval rozsáhlá měření a vyhodnotil chybu měření jak absolutní (srovnáním s teoretickou hodnotou) tak i opakovatelnost měření. Diplomant k vypracování práce přistupoval svědomitě, reagoval na připomínky školitele. Cíle diplomové práce splnil. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hejtmánek, Petr

Diplomová práce se zabývá celkovou analýzou přesnosti měření momentů setrvačnosti dvou konkrétních zařízení, které byly v minulosti zkonstruovány na ÚADI. Velká část úvodu práce je věnována metodám pro měření výškové polohy těžiště automobilu a jeho momentů setrvačnosti včetně výhod a nevýhod jednotlivých přístupů. Tato oblast je zpracována velmi detailně a přehledně. Následuje popis zkoumaných měřicích zařízení a postup zjištění potřebných dat. Hlavní část shrnuje výsledky značného množství experimentů realizovaných na zkoumaných zařízeních, získaná data jsou precizně analyzována. Výsledkem práce jsou nejen konkrétní přesnosti měření jednotlivých zařízení, ale i srovnání významnosti jednotlivých faktorů, které na přesnost mají vliv. Práce jednoznačně splnila cíle, které byly stanoveny v jejím zadání, použité metody byly zvoleny správně, a rozsah řešení, i vzhledem k velkému počtu experimentů, je značný. Vyskytují se sice drobné chyby, například jednotky torzní tuhosti jsou někdy uváděny v Nm, ale žádné principiální nedostatky se v práci nevyskytují. Závěry jsou z dosažených výsledků vždy odvozovány správně, ale občas nejsou dostatečně zdůrazněny hlavní dopady či přínosy získaných informací. Přínos práce je nezpochybnitelný, jelikož byly velice pečlivě zjištěny dosud neznámé přesnosti měřicích zařízení, a k tomu navíc ještě získáno mnoho dalších poznatků. Grafická stránka práce je dobrá (u některých převzatých obrázků chybí zdroj), vyskytují se jen drobné pravopisné chyby (pozor zejména na záměnu slov tip a typ), a byly splněny všechny formální náležitosti. Celkové práce působí velmi uceleným dojmem, a kvalitativně je po všech stránkách na velmi dobré úrovni. Na základě zmíněných skutečností lze tedy bezpochyby konstatovat, že student vhodně a účelně aplikoval znalosti nabyté při studiu na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně pro řešení zvoleného tématu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71848