MOTYKA, P. Analýza rizik výrobního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotek, Luboš

Hodnocená diplomová práce se skládá ze 42 stran textu a tří stran příloh. Práce je doplněna obrázky, grafy a tabulkami. Pozitivně hodnotím zvolené téma práce a spolupráci s podnikem, ve kterém byla práce vytvořena. Oblast zaměření diplomové práce je aktuální, vhodné je použití normy ČSN EN 1005-5, která je dosud v průmyslu přehlížena, v této oblasti je také práce nejvíce invenční. Je nutné upozornit na nesprávnou práci s odbornou literaturou a obecně s citacemi, také seznam použité literatury není zpracován podle platných požadavků. Hodnocená diplomová práce splnila cíle, které byly vytčeny v zadání, hodnotím jí známkou dobře - stupněm C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tabas, Marek

Diplomová práce je zaměřena na identifikaci kritických míst výrobního systému z hlediska bezpečnosti obsluhy. Kladně hodnotím, že diplomat při zpracování své práce spolupracoval s průmyslem a jeho práce je zaměřena do praxe. Diplomat však mohl lépe popsat dosažené výsledky a formulovat závěry. Vlastní práce obsahuje také gramatické chyby, nespisovné výrazy a nedokončené věty. Je zřejmé, že diplomat měl věnovat stylistická úpravě a pravopisu mnohem více pozornosti. Mezi další nedostatky lze uvést např. seznam použité literatury na str. 42 diplomové práce. I přes zmíněné nedostatky doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 29196