TOMAN, J. Zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaťák, Ondřej

Diplomová práce pana Tomana je zaměřena na návrh zařízení pro měření výškové polohy těžiště. Obecně není měření výškové polohy těžiště vozidla jednoduchou úlohou. Cílem práce tak je především pro potřeby ÚADI navrhnout metodu měření výškové polohy těžiště s využitím zařízení pro měření momentu setrvačnosti, které je na ÚADI k dispozici. Diplomovou práci je možné rozdělit na dvě části. První část, část teoretická popisuje jednotlivé metody i zařízení pro měření momentu setrvačnosti a polohy těžiště. Praktická část se věnuje především velice detailnímu rozboru chyb měření při určení výškové polohy těžiště (jsou mimo jiné využity MBS simulace), konstrukčnímu návrhu úprav měřicího zařízení pro měření momentu setrvačnosti včetně dimenzování jednotlivých částí. V rámci praktické části byla provedena řada měření pro potvrzení správnosti navržených postupů měření polohy těžiště. Pan Toman přistupoval k řešení své diplomové práce mimořádně svědomitě a samostatně. Je třeba ocenit mimořádný rozsah diplomové práce, co se týká realizovaných činností. Student prokázal jak schopnosti v oblasti konstrukční, v oblasti práce s multibody softwary, stejně tak v oblasti matematického rozboru chyb měření. Dokázal na vysoké úrovni realizovat příslušné experimenty, stejně jako svépomocí vyrobit potřebné díly pro fixaci propružení experimentálního vozidla. Výstupy této diplomové práce mají velký praktický přínos pro vědeckou i komerční činnost ÚADI. Diplomová práce pana Tomana je na velmi vysoké grafické i stylistické úrovni. Student jednoznačně prokázal schopnost využít znalosti získané v průběhu studia k řešení samostatných úkolů inženýrské praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vančura, Jan

Diplomová práce pana Bc. Josefa Tomana se zabývá návrhem zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla. Tato problematika je v oblasti automobilního průmyslu řešena již několik desetiletí různými přístupy s výrazně různými chybami měření. Tento fakt byl vedoucím práce zohledněn v samotném zadání, kdy jedním z cílů bylo provést rozbor chyb měření navrhovaného zařízení. V první polovině práce autor popisuje základní hmotnostní parametry popisující vozidlo, tedy polohu těžiště a tenzor setrvačnosti. Na tuto část navazuje detailní rozbor možnosti měření těchto parametrů s příklady komerčních řešení včetně udávaných chyb měření. V další části se autor věnuje současným metodám a zařízením pro měření momentů setrvačnosti na ÚADI, které pak následně vhodně využívá pro návrh zařízení pro měření výškové polohy těžiště změnou periody kmitu vlivem úpravy polohy těžiště a změnou tuhosti vratných pružin. Na základě navržené kinematických a dynamických vlastností měřicí stolice je provedena analýza chyby nepřímého měření v MBS Adams s různými požadavky na přesnost měření periody kmitu. Tato analýza je zpracována na vysoké úrovni. Jediný nedostatek shledávám v nedostatečném popisu vzniku sledované chyby, která je dána linearizací pohybové rovnice fyzikálního kyvadla, resp. měřicí stolice. Jedná se o formální nedostatek, který by čtenáři neznalého dané problematiky zkomplikoval pochopení vlastní analýzy chyb. Na tuto pasáž navazuje popis provedených měření a srovnání chyb jednotlivých přístupů, které ukazují výbornou shodu v případě změny tuhosti pružin. Na základě této analýzy pan Toman vyvozuje správné závěry a udává doporučení pro podmínky měření s cílem minimalizace celkové chyby. Závěr práce je věnován konstrukčnímu návrhu úprav stávajícího zařízení tak, aby bylo možné efektivně provádět popsané experimenty. Veškeré úpravy jsou následně podrobeny pevnostní kontrole. K dosažení cílů práce pan Toman správně využil poznatky z mnoha oblastí nabytých v předchozích letech svého studia. Práce je zpracována příkladně a hodnotím ji velmi pozitivně. Zdůraznil bych pak vlastní přínos, originalitu řešení a využitelnost výsledků v praxi, což nebývá vždy u závěrečných prací standardem. Práci doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71718