HORTVÍK, M. Digitální podružné hodiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Marada, Tomáš

Cílem bakalářské práce byl návrh a realizace generátoru minutových impulsů včetně napájecího zdroje pro řízení digitálních podružných hodin Pragotron. Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace elektronické a programové části. Realizace elektroniky byla rozdělena na část výkonovou a řídicí. U výkonové části student musel nastudovat problematiku DC/DC měničů k dosažení potřebné velikosti napětí a toto realizovat. Řídicí část obsahuje mikrokontrolér Atmega8 a obvod reálného času PCF8583. Funkčnost navrženého a realizovaného řešení byla ověřena řízením podružných hodin Pragotron. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mašek, Petr

Cílem předložené bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat řídicí systém pro digitální podružné hodiny Pragotron. Rešeršní část pojednává o systému jednotného času. V práci jsou následně rozpracovány jednotlivé kroky, ve kterých probíhala vlastní implementace. Nejdříve se autor věnuje návrhu elektroniky, kde jsou popsány použitá zapojení a vybrané komponenty. Praktická část se věnuje realizaci elektroniky a tvorbě firmwaru pro použitý mikrokontroler Atmega8. Práce je celkově logicky uspořádána a vyskytuje se v ní minimální množství překlepů. Cíle práce byly splněny, zadané téma lze považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71606