HASAL, O. Podpora projektování v programu BrisCAD/AutoCAD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Jan

Student se ve své bakalářské práci zabývá podporou projektování v programu Bricscad/ Autocad. Bakalářská práce je vhodně členěna a kapitoly na sebe správně navazují. V první části práce se student zabývá tvorbou uživatelského prostředí v programech Bricscad a Autocad. V druhé části student využívá vytvořeného uživatelského prostředí pro návrh silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Bakalářská práce splňuje body zadání. V práci se vyskytují drobné formální chyby a překlepy. V práci se objevuje velké množství neostrých obrázků. Bakalářská práce je zpracována na dobré úrovni, až na přílohu H – Technická zpráva. V technické zprávě chybí výkonová bilance, rozsah technické zprávy, podrobnější popis hlavního domovního rozváděče. Dále se objevuje staré neplatné značení kabelů a neplatné normy (nejsou doplněny edice). Tyto zmíněné nedostatky však zásadně neovlivnily konečnou kvalitu bakalářské práce. Bakalářská práce splňuje veškeré požadavky kladené na práce tohoto typu a doporučuji ji k obhajobě u státní závěrečné zkoušky.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Bátora, Branislav

Předložená bakalářská práce se zabývá softwarovou podporou pro projektování silových a datových rozvodů. Práce je přehledně členěna do jednotlivých kapitol. V úvodu práce autor popisuje prostředí a možnosti uživatelského rozhraní grafických editorů využívaných v projektování. Dále popisuje konkrétní řešení a metody pro rozšíření těchto softwarů o grafické menu nejčastěji používaných prvků v oblasti projektování elektroinstalací. Kladně hodnotím zpracování podrobného návodu pro vytvoření menu pro programy AutoCAD a BricsCAD. V další části byl vytvořen projekt silových a datových rozvodů. Tento projekt, snižuje kvalitu práce a obsahuje řadu nepřesností. Technická zpráva neobsahuje důležité údaje o objektu a její obsah neodpovídá vyhl.499/2006 o dokumentaci staveb. Zpracování výkresové dokumentace taky ne zcela odpovídá normám o technické dokumentaci. K práci mám následovné připomínky: - V práci chybí charakteristika současného stavu řešené problematiky, případně srovnání dosavadních řešení. - Členění práce není vhodné. Projekt elektroinstalace je uveden pouze v přílohách. Řešení a návrh rozvodů měl být podrobněji rozepsán. - Ve výkresové dokumentaci se autor dopustil řady nepřesností – např. kreslení napojení prvků na kabelovou trasu, nedostatečný popis kabelů a kabelových tras. - Projekt domovní elektroinstalace neobsahuje rozpočet, návrh rozvaděčů, návrh osvětlení, ale pouze dispoziční schéma silnoproudu a slaboproudu. V zadání práce není přesně specifikován rozsah projektu, který měl student vytvořit. Z pohledu aplikace vytvořeného menu grafických prvků je dokumentace dobrým příkladem a prezentací softwarové části práce. Práce má dobrou odbornou úroveň a prezentuje dobrou orientaci autora v problematice. K její vypracování byli potřeba mimo projektování i programátorské dovednosti a znalosti. Celkově lze konstatovat, že student splnil zadání bakalářské práce v celém rozsahu. Úroveň formálního zpracování snižuje použití několika méně kvalitních obrázků, stylistické chyby a chyby formátování textu, které ale nesnižují výrazně celkovou kvalitu práce. Při práci s literaturou a s citacemi se autor dopustil několika chyb syntaktického charakteru. Práce má praktické využití a její výstupem je vytvoření menu elektrotechnických prvků, které lze uplatnit při vytváření projektových dokumentací silových a datových rozvodů. Celkově splňuje všechny požadavky a náležitosti bakalářské práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm C (77 bodů).

Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 73509