PIŠÍN, S. Energetické využití malého vodního toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Antonín

Bakalářská práce se v souladu se zadáním zabývá návrhem malé vodní elektrárny v lokalitě vybrané autorem. Pro návrh malého vodního zdroje si autor vybral stávající jez na řece Oslavě ve městě Velké Meziříčí. Po výpočtech (pro dva různé průtoky s rozdílnou délkou využití) hydroenergetického potenciálu toku provedených pro vybranou lokalitu se rozhodl pro využití energie toku použít buď turbínu Bánkiho nebo méně známou turbínu šnekovou. Pro oba typy turbín navrhuje použít asynchronní generátor s kompenzací jalového výkonu s regulátorem. Elektrický výkon vyvádí kabelem do distribuční soustavy 0,4 kV. Závěrem je provedeno ekonomické vyhodnocení obou variant navrženého řešení ve zvolené lokalitě podle cenového rozhodnutí ERÚ pro letošní rok. Reálná doba návratnosti celé investice je přijatelná. Aktivita studenta během řešení a zpracování bakalářské práce byla velmi dobrá. Svoje řešení pravidelně konzultoval. Formální zpracování práce je, až na nesrovnalosti s číslováním obrázků v kapitole 2, na dobré úrovni a odpovídá současným trendům. Uvedená literatura je v souladu s rozsahem řešeného problému.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Foral, Štěpán

Bakalářská práce zpracovává problematiku malé vodní elektrárny, přičemž jsou zvažovány dvě varianty malé vodní elektrárny. V první variantě je uvažována instalace Bánkiho turbíny, ve druhé variantě je uvažována instalace šnekové turbíny. V první kapitole se autor věnuje výběru vhodné lokality a jejímu popisu, dále se věnuje výpočtu teoretických výkonů, jakých zde může dosáhnout Bánkiho nebo šneková turbína. V druhé kapitole se autor věnuje základním výpočtům vtokové soustavy objektu malé vodní elektrárny, dále zde provádí základní výpočty parametrů Bánkiho turbíny, popisu šnekové turbíny a malá část je věnována i výběru generátoru elektrické energie. Ve třetí kapitole je rozebrána elektrická část malé vodní elektrárny, kdy je zvolen způsob kompenzace malé vodní elektrárny, dále je proveden návrh ochran a rovněž jsou zde navrženy přívodní vodiče. Ve čtvrté kapitole je nakonec provedeno zhodnocení ekonomické výhodnosti malé vodní elektrárny pro obě uvažované turbíny. Práce naplnila zadání v celém rozsahu. Předkládá ucelený souhrn problematiky malé vodní elektrárny, i když vzhledem ke stupni studia autora je analýza provedena pochopitelně pouze v hrubých obrysech. Z hlediska struktury je možné říci, že text tvoří logicky navazující celek, ale v některých ohledech bych měl jisté připomínky. Pro lepší přehlednost bych zvážil, zda by nebylo vhodné současné čtyři kapitoly rozdělit do více kapitol, které by byly tematicky více konzistentní. Rovněž by daná problematika mohla být více okomentována - např. zhodnocení výkonu jednotlivých turbín v kapitole 1.3 nebo lepší vysvětlení rovnic užitých pro výpočet Bánkiho turbíny. To je ovšem možné napravit v diskuzi v rámci obhajoby. Co je možné dále vytknout je fakt, že se v textu vyskytuje relativně velké množství gramatických chyb. Rovněž psaní ve třetí osobě množného čísla a někdy i v ich-formě není pro tento druh práce nejvhodnější. Využití literárních pramenů považuji za spíše podprůměrné. Vzhledem k rozsahu práce a širokému okruhu témat, kterým se práce zabývá, mohlo být využito více jak současných patnáct pramenů. Na druhou stranu, nesporným přínosem práce je zejména to, že provádí ekonomickou studii v místě, kde již podobné dílo stálo a provádí analýzu s ohledem na současný stav. Může tedy sloužit jako základ pro hlubší ekonomickou analýzu projektu malé vodní elektrárny v dané lokalitě. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením 77 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 73554