SKOUPÝ, D. Technická analýza [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotná, Veronika

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

MBA, Vratislav Svoboda,

Oceňuju zajímavou myšlenku a tvorbu programu. Ze zkušenosti vím, že mnoho investorů investuje na základě intuice a student zde ukazuje že, chce investiční proces uchopit systematicky a že dobře chápe nezbytnost technologické podpory. Oceňuji ale zároveň, že si je vědom limitů technické analýzy u akcií a že je potřebné a nutné ji doplnit o fundamentální přístup a výpočet vnitřní hodnoty. Demonstruje, že jeho úvahy jdou v oblasti investic správným směrem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 73300