DVOŘÁKOVÁ, M. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Sághy Estélyi, Kristína

Otázky vedúcej diplomovej práce: 1) Na základe akých skutočností navrhujete zníženie počtu obchodných zástupcov spoločnosti zo súčasných desať na šesť osôb? 2) Aké je Vaše hlavné odporučenie v oblasti riadenia zásob?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kytýrová, Andrea

Z obsahu i závěrů diplomové práce vyplývá, že stanovený cíl byl splněn. Jednotlivé části, ze kterých se práce skládá, na sebe logicky navazují a jejich obsah svědčí o dobré orientaci autorky v dané problematice. Dle mého názoru je však práce značně popisná a proto v ní postrádám oddíly věnující se podrobnější interpretaci získaných dat ve vazbě na možné dopady těchto výstupů v praxi. Vhodné by bylo také výraznější vyzdvihnutí silných a slabých stránek vybraného podniku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 68538