ŠVESTKA, I. Analýza finanční výkonnosti podniku s použitím statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Doubravský, Karel

Otázky k obhajobě: 1. Jakým způsobem je zajišťována zpětná vazba navrhovaných přídavných technických prvků (fleetboardů)? 2. Jak by šla Vámi vytvořená aplikace dále rozšířit? 3. Měl jste již možnost porovnat prognózy ukazatelů pro rok 2013 se skutečnými hodnotami?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hlásný, Radek

Bakalářská práce je uspořádána logicky a svým rozsahem odpovídá řešenému problému. Autor se vyjádřil k zadané problematice. Zejména oceňuji osobní návštěvu firmy a komunikaci přímo se zaměstnanci viz zdroj [10]. Stanovené cíle v úvodu práce byly v praktické části splněny na konkrétních příkladech z firmy. Význam statistických metod byl v úvodu práce řádně vysvětlen. V praktické části jsou hodnoty z tabulek detailně popsány textem a také jsou vidět z grafů. Chybí mi ovšem zvýraznění nejvyšších či nejnižších hodnot přímo v tabulkách. V práci mi také chybí seznam použitých zkratek, nebo jejich vysvětlení viz str. 33, kde jsou zmíněny certifikáty firmy. Výše uvedené nedostatky rozhodně nesnižují kvalitu práce. Práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 73280