JANOŠŤÁK, F. Aplikace optimalizace pro návrh subsystémů energetických celků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlas, Martin

Předložená práce naplnila požadavky i cíle práce uvedené v zadání. Přístup pana Janošťáka hodnotím jako zodpovědný a aktivní. Práce byla pravidelně konzultována. Autor prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce při vývoji matematických modelů. Autor se musel seznámit s odbornou problematikou - procesem energetického využití odpadů. K tomu zcela jistě přispěl dlouhodobější pobyt na provozu ZEVO Malešice v Praze, který student absolvoval a kde získal nezbytné podněty pro sestavení matematického modelu. Přesto se autor v textu nevyhnul několika technologickým nepřesnostem, což však nesnižuje celkovou dobrou úroveň práce. Autor nejprve uvedl stručný popis motivace bakalářské práce ve vztahu k reálným inženýrským úlohám. Dále statisticky zpracoval provozní data, čímž současně vygeneroval vstupy pro následné matematické modely. Jako komponenta, která je předmětem optimalizace, byl zvolen spalovací rošt. Analogicky by bylo možné postupovat např. s parní turbínou. Vytvořené modely jsou prezentovány v několika vývojových stupních, kdy vzrůstá jejich komplexnost. V závěru práce postrádám hlubší rozpracování případové studie, diskusi výsledků, resp. zhodnocení možného dalšího vývoje a uplatnění navržených modelů (např. společná optimalizace návazných subsystémů spalovací část - turbína). Tento bod nebyl dopracován vzhledem k časovým možnostem. Práce je na dobré grafické a akceptovatelné stylistické úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bednář, Josef

Velice pěkná práce popisující optimalizační modely pro výpočet parametrů spalovacího roštu. V práci student systematicky a smysluplně konstruuje modely od nejzákladnějších až po modely se stochastickou složkou. Z hlediska formy je bakalářská práce zpracována vyváženě. Graficky je na velmi dobré úrovni a text je adekvátně doplněn v potřebné míře vysvětlujícími obrázky a grafy. Najdou se zde některé formulace, dle kterých je vidět, že student píše rozsáhlejší matematický test poprvé, ale ty nijak nesnižují kvalitu práce. Např. str. 10 první odstavec: Tento předpoklad byl otestován (ne dokázán) v předchozím textu. Str. 11 poslední vzorec: Rozdíl množin není zvykem značit / ale \. Str. 15 první odstavec: „S jistou nenulovou pravděpodobností vygenerovaná výhřevnost nebude náležet do daného intervalu, …“ je jistě pěkná formulace, ale pokud víme, že daná pravděpodobnost je 1%, je lepší být konkrétní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72197