GRULICH, J. Návrh softwarového modulu pro vyhodnocování optického toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Věchet, Stanislav

Předložená práce je věnována návrhu a implementaci softwarového modulu pro vyhodnocení optického toku při pohybu mobilního robotu. Jako hlavní senzor je použita běžná webkamera připevněná na podvozek robotu. Teoretickému rozboru použitých metod je věnována první část práce, kde je popsána metoda nalezení význačných bodů. Hlavní část práce je věnována navrženému softwaru a implementaci zvolených algoritmů. Závěrem jsou provedeny praktické experimenty, které demonstrují použití metod v praktických úlohách. V práci jsou rozpracovány jednotlivé kroky, ve kterých probíhala vlastní implementace a testování metod. Student pracoval samostatně, systematicky a cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Růžička, Michal

Hlavním cílem předložené bakalářské práce byl návrh a realizace softwarového modulu pro vyhodnocování optického toku za účelem navigace mobilního robotu v outdoor prostředí. Autor práce se seznámil s možnostmi využití optického toku pro navigační účely, navrhl strukturu modulu pro účely navigace mobilního robotu a s modulem provedl řadu praktických experimentů v reálném prostředí. Autor navrhl využití optického toku pro určování vzdálenosti k překážkám, jako jeden ze senzorů mobilního robotu a dále k určení výšky nad terénem pro bezpilotní letouny. Práce obsahuje matematický popis metod k určení a vyhodnocení optického toku. Autor práce provedl praktické experimenty s vyhodnocováním optického toku, jejichž výstupy poslouží jako základ pro další vývoj systémů pro navigaci mobilních robotů. Všechny cíle bakalářské práce byly splněny a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu a práci tedy doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72157