JANDERKOVÁ, E. Analýza vlivu polohy na obvyklou cenu vybraných bytových jednotek v městě Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbánek, Zdeněk

Rozsah práce je přiměřený, jsou vysvětleny všechny relevantní pojmy a postupy vztahující se k cíli práce, jsou popsány vybrané lokality, jsou uvedeny potřebné podklady a vhodné citace z literatury. Výsledky jsou prezentovány přehledně, s vlastními komentáři vč. formulací vlastních závěrů. Práce je vypracována svědomitě nad rámec zadání a výstupy práce mohou být podnětné pro odbornou veřejnost. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Požadovaného cíle uvedeného v zadání bylo dosaženo.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část byla zpracovaná velmi podrobně, bylo využito vhodných podkladů a materiálů.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Analytická část je zpracována na požadované úrovni, použité metody jsou adekvátní.
Odborná úroveň diplomové práce A Diplomová práce je obsáhlá a na dobré odborné úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Přínos je nesporný, zejména analýza lokalit města Brna z hlediska umístění bytů.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Nebyly shledány žádné nesrovnalosti citací s normou ČSN ISO 69.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava práce je na výborné úrovni, je vhodně doplněna grafy a tabulkami.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hlavinková, Vítězslava

V předložené diplomové práci je 10 bytů oceněno mnohem obsáhleji, než je běžné ve standardním znaleckém posudku, Pro každý z oceňovaných bytů je vytvořena zvláštní databáze a proto lze ocenění považovat za dostatečně vypovídající. Studentka konfrontovala své výsledky i s cenovou mapou pro bytové jednotky a rozdíly vhodně zdůvodnila. Přístup k tématu je komplexní, závěry práce jsou korektní a autorka prezentovala své názory v dostatečném rozsahu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Práce je zpracována v dostatečném rozsahu, v souladu se zadáním.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Zvolený přístup k dosažení cíle je adekvátní, teoretická část je zpracovaná na velmi dobré úrovni.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Použité metody jsou běžně užívané, podklady byly zpracovány pečlivě.
Obtížnost a správnost řešení A Celkový přístup je po odborné stránce správný.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Práce je přínosná pro zorientování se na realitním trhu s byty v některých lokalitách města Brna.
Odborná jazyková úroveň C Autorka používá odborné termíny ve správném kontextu. Do práce mohla být začleněna definice bytové jednotky a použita novější definice obytné místnosti.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Grafická úprava práce je na dobré úrovni.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70837