VODIČKA, V. Interlaminární lomová houževnatost vláknových kompozitních materiálů s polymerní matricí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Klement, Josef

Práce Víta Vodičky se zabývá důležitou charakteristikou polymerních kompozitních materiálů - interlaminární lomovou houževnatostí. V teoretické části je zdůrazněn význam této charakteristiky pro konstrukce "damage tolerance" a popsány základní metody jejího určování. Experimentální obsah práce je tvořen dvěma relativně samostatnými částmi realizovanými na dvou akademických pracovištích - METU v Ankaře a VUT v Brně. Výzkum v Turecku byl zaměřený na moderní materiály s obsahem uhlíkových nanotrubic, výzkum v Brně na materiály, které se používají v konstrukci lehkých letadel a jsou na LÚ k dispozici. V obou případech se podařilo realizovat poměrně malý počet experimentů. Příčiny tohoto stavu, tj. technologii výroby vzorků v METU a provozní připravenost nového zkušebního zařízení na LÚ nemohl diplomant ovlivnit. Počet experimentů omezuje možnost přesného zobecnění a interpretace výsledků, z nichž některé neodpovídají předpokladům. Jedná se např. o ovlivnění interlaminární houževnatosti nanovlákny (METU) nebo zvýšenou teplotou (LÚ). Vít Vodička pracoval na tématu DP samostatně s nezbytnou pomocí pracovníků LÚ při experimentech. Práce je napsaná se souhlasem vedoucího v anglickém jazyce a má dobrou grafickou a stylistickou úroveň. Za nedostatek pokládám snahu vyvozovat obecné závěry z porovnání materiálů na odlišných bázích. Jako příklad uvádím hodnocení vlivu teploty ze srovnání kompozitu s epoxidovou matricí a kompozitu s matricí PEI, tj. termoplastovou matricí. Práce Víta Vodičky splnila zadání, má požadovanou úroveň a potvrzuje schopnost diplomanta samostatně řešit inženýrské úkoly. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mališ, Michal

Práce je věnovaná měření interlaminární lomové houževnatosti na vzorků materiálu s dlouhovláknových kompozitů. Práce je psaná v anglickém jazyce a byla částečně realizována na VUT a na Middle East Technical University Ancara v Turecku. Cílem práce bylo experimentální srovnání modu porušení GIc a GIIc pro různé výrobní technologie, při zvýšené teplotě, pro různé materiály. V úvodních kapitolách autor popisuje základy lomové mechaniky a její aplikaci na kompozitní materiály. Zmíněna je i aplikace uhlíkových nanotrubic, které byly použity i ve vlastní práci. V následující kapitole je popsán způsob měření. Mód I byl měřen metodou dle DCB (double cantilever beam) a mod II metodou ENF (End noched flexures). Shrnut je postup výpočtu výsledných hodnot z naměřených veličin. Ve vztahu 3-5 je dle literatury ve jmenovateli zlomku zaměněno + za -. V dalších kapitolách je uvedena vlastní práce realizovaná na METU a VUT: příprava vzorků a měření jednotlivých modu interlaminární lomové houževnatosti. Pro některé typy vzorků byla uskutečněna jen dvě opakování často s velkým rozptylem výsledných hodnot. Dále pro žádné vzorky nejsou uvedeny vnější geometrické rozměry. V kapitole 5 jsou správně uvedeny programové skripty vyhodnocení zkoušek psaní v systému Matlab. V závěrečných kapitolách porovnává autor výsledky z jednotlivých skupin vzorků mezi sebou Vzhledem ke komplikovanému měření a nedostatku času pro vyladění zkoušek jsou výsledky nereprezentativní a těžko z nich lez stanovit obecné závěry.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70865