HANZLÍK, A. Konstrukce naklápěcího otočného stolu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student přistupoval k vypracování diplomové práce velmi zodpovědně a prokázal svoji schopnost řešit komplexní inženýrské úkoly. Dosažené výsledky lze úspěšně využít při dalším vývoji předmětného strojního zařízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
A

Posudek oponenta

Solař, Martin

Posuzovaná DP jako celek splňuje podmínky zadání a jednotlivé kapitoly na sebe správně navazují. Text je po formální stránce (odsazování za interpunkčními znaménky, odrážkování) špatně upraven s velkým množstvím pravopisných chyb. V textu je odkazováno na obrázky, ale uvedená čísla z větší části neodpovídají. Rešerše je provedena pečlivě a roztříděna dle vhodných základních parametrů. Výsledek hodinové trvanlivosti v bodě 7.3.3 neodpovídá dosazeným hodnotám. Na obrázku 49 a 55 je špatně zobrazeno zabudování spojek pro zpevnění. Vnitřní lamely nejsou proloženy mezi a vnější třecí lamely a spojka je tak nefunkční. Na výkresech je sestavení správné. Na výkresech jsou uvedeny přesné tolerance válcovitosti, souososti, kolmosti k volným rozměrům a tím ztrácí význam.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita E
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací C
D

eVSKP id 38244