SAKÁČ, M. Návrh modulu IS pro zemědělské družstvo ve Vráblech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Bakalářská práce je na dobré úrovni. Stanovený cíl byl naplněn z hlediska návrhu podpůrné webové aplikace pro evidenci dílčí agendy zemědělského družstva. Konkrétní realizace je přizpůsobena požadavkům zadavatele z hlediska jednoduchosti a přehlednosti. Samotná práce je postavena na stručné charakteristice daných oblastí návrhu a ukázkové vizualizace návrhů. Práci lze vytknout stručnost některých částí a drobné formální nedostatky. Otázky k obhajobě: Jak je zadavatel spokojený s Vaším návrhem – eventuálně v jaké fázi je realizace Vašich návrhů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Sakáč, Juraj

Práca splnila stanovené ciele. Autor využil priestor na trhu k tvorbe jednoduchého informačného systému pre evidenciu majiteľov poľnohospodárskej pôdy. Aplikácia má potenciál využitia v malých s stredne veľkých poľnohospodárskych podnikoch.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72783