ŠARŠONOVÁ, M. Studie zaměstnanosti v atletických klubech města Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Blahutková, Marie

Studentka využívala konzultací a prokázala schopnost práce s literárními zdroji. Prokázala také schopnost samostatně tvořit správné závěry. Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cílem práce bylo na základě analýzy současného stavu vypracovat studii zaměstnanosti v atletických klubech města Brna. Tento cíl práce byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A K řešení cíle práce bylo použito dotazníkové metody a otevřených rozhovorů, obě metody byly pro řešení projektu dostačující.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Získané výsledky jsou utříděny a jsou z nich vyvozeny praktická doporučí, které by bylo možné využít při rozvoji zaměstnanosti ve vybraných atletických klubech.
Praktická využitelnost výsledků A Navržené způsoby zlepšení úrovně zaměstnanosti jsou využitelné v praktických přístupech atletického svazu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Formální stránka práce, použitá terminologie i jazyková úroveň jsou na potřebné úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Použité informační zdroje ukazují na dobrou práci i na orientaci v zadané literatuře.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lepková, Hana

Předloženou BP doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně/A. Studentka prokázala výbornou schopnost práce s infomačními zdroji, výbornou orientaci v prostředí atletických oddílů a výbornou schopnost samostatně tvořit správné závěry.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cílem BP bylo vypracovat studii současného stavu zaměstnanosti v atletických klubech města Brna, vyhodnotit řízeným rozhovorem získané výsledky a na jejich základě sestavit závěry pro teorii i praxi. Hlavní cíl i cíle dílčí byly splněny
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Řízený rozhovor a dotazníková metoda byly pro řešení cíle práce vhodné a dostačující.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Studentka výborně prokázala schopnost interpretovat získané poznatky.
Praktická využitelnost výsledků A Předložené závěry a doporučení jsou realizovatelné a v praxi využitelné.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Celá práce je logicky uspořádána. Formální stránka BP je na výborné úrovni. Velmi dobrá je jazyková úroveň.
Práce s informačními zdroji A Studentka prokázala výbornou schopnost pracovat s informačními zdroji. Citace odpovídají požadavkům kladeným na BP.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70480