STUCHLÍKOVÁ, K. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Autorka zpracovala aktuální téma, spojené s(marketingovým) řízením - analýzu spokojenosti zákazníků s produkty a službami prodejny květin. Svým zaměřením jde o poměrně snadné téma, to ovšem nic nemění na jeho důležitosti. S pomocí standardních postupů autorka zmapovala určitý výsek nákupního chování zákazníků a doporučila řadu opatření, směřujících ke zvýšení návštěvnosti této prodejny. Bakalářská práce splňuje nároky na tento druh prací kladené.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle, které si autorka vymezila v úvodu práce jsou splněné.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Problematika analýzy spokojenosti zákazníků je velmi důležitá - a to platí pro podniky všech velikostí a zaměření. Autorka k této analýze použila známé a osvědčené metody, při jejich aplikaci mohla být ale důslednější a vynalézavější. Týká se to jak volby otázek (proč se ptát na průměrnou výši nákupů, když prodavačka jistě má možnost tento údaj získat z pokladních dokladů, řada identifikačních údajů o respondentech zůstala nevyužita - postrádám zde např. analýzu rozdílného nákupního chování u mužů a žen, u různých věkových skupin, otázka na to, zda by respondenti doporučili tuto prodejnu svým přátelům či známým se nabízí v jiném formátu, který má větší vypovídací schopnost...)
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Bakalářka dokázala získat řadu důležitých údajů. Řada z nich zůstala, bohužel, nevyužitá. Vazba mezi primárním šetřením a navrhovanými opatřeními není vždy zcela průkazná (z čeho autorka usoudila na zájem zákazníků o internetový prodej?)
Praktická využitelnost výsledků B Předložené návrhy mohou sloužit jako dobré východisko pro konkrétní opatření, autorka se snažila svá doporučení podložit vyčíslením nákladů, za úvahu by stálo doplnit tyto návrhy o analýzu rizik při jejich realizaci.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Standardní uspořádání, vhodně zvolené prameny, dobrá jazyková úroveň (s drobnými výjimkami - např. "v následujícím grafu je srovnán..." - přičemž text je uvedený až za grafem (str. 38) nebo tvrzení o neexistenci parkoviště: "... není možné tento nedostatek zrealizovat" či nepřehledný graf spokojenosti zákazníků s cenami...
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Bez připomínek
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Maštera, František

Teoretická část práce koresponduje s analytickou i návrhovou částí. Na příkladu malé prodejny je provedena komplexní analýza spokojenosti zákazníků pomocí zodpovědně zpracovaných a vyhodnocených dotazníků včetně grafického znázornění. Vypracovaný návrh zlepšování vztahů mezi prodejcem a zákazníky je prakticky použitelný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70559