SKALICKÝ, M. Rizika spojená s oceňováním nemovitostí pro bankovní instituce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítková, Eva

Student v diplomové práci, jejíž téma znělo "Rizika spojená s oceňováním nemovitostí pro bankovní instituce", prokázal své teoretické schopnosti a dále také schopnost implementovat teoretické poznatky do úrovně praktické. Z jejího zpracování je zřejmé, že k zadání diplomové práce přistoupil velmi zodpovědně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Student splnil v celé míře cíl i rozsah zadání.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Z diplomové práce je patrné, že student byl schopen nabýt informace z několika literárních pramenů a vytvořit své vlastní závěry týkající se dané problematiky. V teoretické části je možné spatřit nespočet odkazů na použité zdroje, které jsou uvedeny v závěru celé práce.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Student vhodně vybral použité metody ke zpracování praktické části. Byl schopen identifikovat vstupní data a dále s nimi pracovat v rámci hodnotové analýzy.
Odborná úroveň diplomové práce A Odbornou úroveň diplomové práce lze hodnotit velmi kladně. Student musel nabýt různých poznatků z několika odborných oblastí (oceňování nemovitostí, zákon o cenách, katastr nemovitostí, hodnotové inženýrství apod.)a dále s nimi komplexně pracovat v praktické části.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Přínos v teoretické části spatřuji ve velmi dobře zpracovaných rizicích působících na cenu nemovitostí při jejich oceňování pro bankovní instituce.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Student použil dostatečný počet literárních pramenů ke zpracování jak teoretické, tak praktické části. Odkazy na použitou literaturu jsou relevantně zaznamenány v textu.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Grafická i stylistická úprava diplomové práce je na vysoké úrovni. Je zřetelné, že student ke zpracování diplomové práce přistupoval velmi zodpovědně.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Puchýř, Bohumil

Tématem diplomové práce jsou rizika spojená s oceňováním nemovitostí pro bankovní účely. Z postupu řešení je zřejmé, že zpracovatel vycházel z teorie, kterou si k zadaní mohl opatřit. Obecně je vysvětlen princip oceňování, včetně popsaných oceňovacích metod a je zvolena metoda porovnávací. Stejně tak jsou popsána i případná rizika spojená s oceňováním pro bankovní účely. Předpokladem je, že na zjištěnou cenu bude navazovat poskytnutí hypotečního úvěru. Toto je již řešeno v praktické části. Klasifikace rizik byla poskytnuta diplomantovi odborníky z praxe, kteří se v této problematice pohybují více let. K jednotlivým kriteriím zohleďnujícím míru hodnoty rizik je přiřazena váha tzn. důležitost, která vyplývá od praktiků zabývajících se hodnotovou analýzou. Celá problematika je zpracována v případové studii, kde na řádně popsanou věc nemovitou je určena cena, současně se stanovením míry rizik pomocí hodnotové analýzy. V závěru diplomant vyhodnocuje rizika dle zjistitelnosti, jejich vyhodnocením s popisem prokazuje, jak bankovní ústavy reagují klasifikací zdali je zástava pro hypoteční úvěr vhodná, podmínečně vhodná, a nebo nevhodná. Stylistická úroveň odpovídá požadavkům na magisterské studium. V předložené práci byly dodrženy veškeré platné vyhlášky a normy související s vypracováním. Oponent pokládá za prokázané, že diplomant splnil zadání diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70564